Fire Alarm System (Hệ thống báo cháy)

 

What is an automatic fire alarm system?

Automatic fire alarm system is a system composed of many devices that automatically detect and notify the location of fire when a fire occurs, and it operates continuously 24/24h.

Especially, with the automatic fire alarm system using smoke detector, it also has the important task of "warning", ie detecting and announcing the burning, smoldering when there is no fire. .

Fire alarm systems include fire alarm, fire detectors, and other peripherals.

(Hệ thống báo cháy tự động là gì?

Hệ thống báo cháy tự động là hệ thống bao gồm nhiều thiết bị có nhiệm vụ tự động phát hiện, thông báo địa điểm cháy khi có hiện tượng cháy nổ xảy ra, và nó hoạt động liên tục 24/24h.

Đặc biệt, với hệ thống báo cháy tự động sử dụng đầu báo cháy khói thì nó còn có nhiệm vụ quan trọng là “cảnh báo”, tức là phát hiện và thông báo sự sắp cháy, sự cháy âm ỉ khi chưa có ngọn lửa.

Hệ thống báo cháy tự động bao gồm các thiết bị như: Trung tâm báo cháy, các đầu báo cháy, và các thiết bị ngoại vi khác...)

Honeywell Fire Alarm Solutions

(Giải pháp hệ thống báo cháy Honeywell)

Benefits of using an automatic fire alarm system:

- Predict the imminent danger due to the system of smoke detectors, heat detectors, etc.

- Easy to handle when the problem is due to the appropriate fire-fighting equipment and easy to use.

- Avoid the hazards and limit the consequences of fire.

- Brings a sense of security and mental comfort to the user

(Lợi ích của việc sử dụng hệ thống báo cháy tự động:

- Báo trước những hiểm họa sắp xảy ra nhờ hệ thống các đầu báo khói, báo nhiệt,… 

- Dễ dàng xử lí khi sự cố xảy ra nhờ những thiết bị chữa cháy được thiết kế phù hợp và rất dễ sử dụng.

- Tránh được những mối nguy hiểm và hạn chế các hậu quả do hỏa hoạn gây ra.

- Mang lại cảm giác an toàn và sự thoải mái về tinh thần cho người sử dụng.)

Basic components of the fire alarm system:

- Fire Alarm Control Panel: It is designed as a cabinet with main equipment: a mainboard controller, modules, transformer and a battery.

- Input devices: smoke detectors, heat detectors, gas alarms, fire alarms, emergency switches.

- Output devices: auxiliary display (keypad), alarm, siren, alarm light, exit lamp, automatic telephone dialer.

(Các thành phần cơ bản của hệ thống báo cháy tự động:

Trung tâm báo cháy: Được thiết kế dạng tủ gồm các thiết bị chính: một mainboard điều khiển, các module, một biến thế và một battery.

Thiết bị đầu vào: Đầu báo khói, báo nhiệt, báo gas, báo lửa…, công tắc khẩn

Thiết bị đầu ra: Bảng hiển thị phụ (bàn phím), chuông báo động, còi báo động, đèn báo động, đèn exit, bộ quay số điện thoại tự động.)

Notifire 3030 Fire Alarm System - Honeywell

(Dòng thiết bị báo cháy Notifire 3030 - Honeywell)

Classification of fire alarm system:

(Phân loại hệ thống báo cháy tự động:)

* Classification according to the working principle of the fire detector:
- Automatic fire alarm system using heat detector: This system mainly detects the temperature change in the protection zone. This is an automatic fire alarm system working according to the working principle of the fire alarm.

- Automatic fire alarm system using smoke detector: is an automatic fire alarm system based on the working principle of smoke detector. This system mainly detects an increase in the concentration of smoke in the protected area.

- Automatic fire alarm system using photo detector: working according to the working principle of fire alarm. This system mainly detects the intensity of the fire of the fire in the protected area.

- Automatic fire alarm system using mixed detector: It is the working system based on the working principle of the fire alarm mixer such as: fire alarm and smoke, fire alarm and fire. This system mainly detects changes in environmental factors in the protected area.

(* Phân loại theo nguyên lý làm việc của đầu báo cháy:
Hệ thống báo cháy tự động sử dụng đầu báo cháy nhiệt: Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra sự thay đổi nhiệt độ ở trong khu vực bảo vệ. Đây là hệ thống báo cháy tự động làm việc dựa theo nguyên lý làm việc của đầu báo cháy nhiệt.

Hệ thống báo cháy tự động sử dụng đầu báo cháy khói: là hệ thống báo cháy tự động làm việc dựa vào nguyên lý làm việc của đầu báo cháy khói. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra sự gia tăng nồng độ khói ở trong khu vực bảo vệ.

Hệ thống báo cháy tự động sử dụng đầu báo cháy ánh sáng: làm việc dựa vào nguyên lý làm việc của đầu báo cháy lửa. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra nồng độ tăng cường ánh sáng của ngọn lửa trong khu vực bảo vệ.

Hệ thống báo cháy tự động sử dụng đầu báo cháy hỗn hợp: là hệ thống làm việc dựa trên nguyên lý làm việc của đầu báo cháy hỗn hợp như: đầu báo cháy nhiệt và khói, đầu báo cháy nhiệt và lửa. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra sự thay đổi các yếu tố môi trường trong khu vực bảo vệ.)

* Classification according to the specification of fire alarm system:

- Addressable fire alarm system (Addressable fire alarm system): is an automatic fire alarm system with the ability to fire accurately to each location of specific addresses. The protection area of ​​a fire alarm address is limited to a few tens of square meters depending on the type of fire alarm. Currently the fire alarm system by address is intelligent fire alarm system. This is an automatic fire alarm system other than the conventional fire alarm function, it can also measure some environmental parameters of the area where the fire detector is installed, such as temperature, smoke concentration, etc. and can change the impact threshold of the fire detector required by the designer and installation.

- Automatic fire alarm system by region (Common fire alarm system - Couventional fire alarm system): is an automatic fire alarm system with fire function to a zone, a place. The protection area of ​​an area from a few dozen to 2000 m2 depending on the characteristics of the area.

(* Phân loại theo đặc điểm kỹ thuật của hệ thống báo cháy:

Hệ thống báo cháy tự động theo địa chỉ (Addressable fire alarm system): Là hệ thống báo cháy tự động có khả năng báo cháy chính xác đến từng vị trí  từng địa chỉ cụ thể. Diện tích bảo vệ của một địa chỉ báo cháy chỉ giới hạn trong khoảng vài chục mét vuông tùy thuộc vào từng loaij đầu báo cháy. Hiện nay hệ thống báo cháy tự động theo địa chỉ là hệ thống báo cháy thông minh. Đây là hệ thống báo cháy tự động ngoài chức năng báo cháy thông thường theo địa chỉ, nó còn có thể đo được một số thông số về môi trường của khu vực nơi lắp đặt đầu báo cháy như nhiệt độ, nồng độ khói,… và có thể thay đổi được ngưỡng tác động của đầu báo cháy theo yêu cầu của nhà thiết kế và lắp đặt.

Hệ thống báo cháy tự động theo vùng (hệ thống báo cháy tự động thông thường - Couventional fire alarm system): là hệ thống báo cháy tự động có chức năng báo cháy tới một khu vực, một địa điểm. Diện tích bảo vệ của một khu vực từ vài chục đến 2000 m2 tùy thuộc vào đặc điểm của khu vực đó.)

Principles of operation of fire alarm system:

- Normally the whole system is in direct mode. In this mode the fire control panel always has a signal to check the operation of the equipment in the system and the fire alarms, modul ... also have a feedback center. From time to time, the center will print the status of the system and information about the equipment that needs maintenance. In the circuit there is always running Io current.
- In the monitoring mode, if the center receives an error message from the device or does not receive a response from the device, the center switches to trouble mode. All information about the problem will be displayed on the LCD monitor. When the error is fixed, the problem mode will end and the system will return to normal monitoring mode.
- When the fire occurs in the protected areas, the environmental factors of fire (temperature, smoke, light) change, which will affect the fire detectors. When these factors reach the operating threshold, the fire detectors will work to generate the signal to the central (including fire alarm and fire alarm address). At the fire control center, the following signal processing operations will be performed according to the programmed program to indicate the fire zone of the central loudspeaker and the LCD monitor. At the same time the corresponding peripherals will activate to fire the fire alarm and perform the tasks set out.
- In the event that the fire alarm center has additional monitoring function for other equipment, when there is a change in the status of equipment, the system will switch to notify the equipment to monitor status change. . Information about this change will be displayed on the heart screen of the heart. This mode also ends automatically if the monitored equipment returns to its normal position.

- When there is a fire (sudden increase in temperature, smoke or sparks occur), the input devices receive the signal and transmit information of the trouble to the fire control center. The center handles the received information, locates the location of the fire (through zones or addresses) and transmits the information to the output devices. These devices will emit light and sound signals so people know where the fire is and handle it in time.

As a company with many years of experience in the field of technology, and has a team of technical experts consultant, design and installation of fire alarm system across the country, Son Huu has been very Many customers trust and choose partners. We always try our best to bring you products, services and quality. Please contact us for the best advice.

(Nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy tự động:

- Bình thường toàn bộ hệ thống ở chế độ trực. ở chế độ này trung tâm báo cháy luôn có tín hiệu kiểm tra sự làm việc đến các thiết bị trong hệ thống đồng thời các đầu báo cháy địa chỉ, modul… cũng có tín hiệu hồi đáp về trung tâm. Định kỳ, theo thời gian (tuỳ đặt) trung tâm sẽ in tình trạng của hệ thống và thông tin về các thiết bị cần bảo dưỡng. Trong mạch luôn có dòng điện Io chạy qua.
- Trong chế độ giám sát nếu trung tâm nhận được tín hiệu báo lỗi từ các thiết bị hoặc không nhận được tín hiệu hồi đáp từ các thiết bị thì trung tâm sẽ chuyển sang chế độ sự cố. Mọi thông tin về sự cố sẽ được hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng LCD. Khi lỗi được khắc phục chế độ sự cố sẽ kết thúc và tự đưa hệ thống về chế độ giám sát bình thường.
- Khi cháy xảy ra ở các khu vực bảo vệ, các yếu tố môi trường sự cháy (nhiệt độ, khói, ánh sáng) thay đổi sẽ tác động lên các đầu báo cháy. Khi các yếu tố này đạt tới ngưỡng làm việc thì các đầu báo cháy sẽ làm việc tạo ra tín hiệu truyền về trung tâm (gồm tín hiệu báo cháy và tín hiệu báo địa chỉ của thiết bị báo cháy). Tại trung tâm báo cháy sẽ diễn ra các hoạt động xử lý tín hiệu truyền về theo chương trình đã cài đặt để đưa ra tín hiệu thông báo khu vực xảy ra cháy qua loa trung tâm và màn hình tinh thể lỏng LCD. Đồng thời các thiết bị ngoại vi tương ứng sẽ kích hoạt để phát tín hiệu báo động cháy và thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.
- Trong trường hợp trung tâm báo cháy có cài đặt thêm chức năng giám sát các thiết bị khác thì khi có sự có thay đổi về trạng thái của thiết bị thì hệ thống sẽ chuyển sang thông báo thiết bị cần giám sát thay đổi trạng thái. Thông tin về sự thay đổi này sẽ hiển thị trên màn hình tinh thể lòng của trung tâm. Chế độ này cũng sẽ tự kết thúc nếu các thiết bị cần giám sát trở về vị trí bình thường. 

- Khi có hiện tượng về sự cháy (nhiệt độ gia tăng đột ngột, có sự xuất hiện của khói hoặc các tia lửa) thì các thiết bị đầu vào nhận tín hiệu và truyền thông tin của sự cố về trung tâm báo cháy. Trung tâm sẽ xử lý các thông tin nhận được, xác định vị trí nơi xảy ra sự cháy (thông qua các zone hay địa chỉ) và truyền thông tin đến các thiết bị đầu ra. Các thiết bị này sẽ phát tín hiệu âm thanh, ánh sáng để mọi người nhận biết khu vực đang xảy ra cháy và xử lý kịp thời.

Là một công ty đã có rất nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, và có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động trên toàn quốc, Sơn Hữu đã được rất nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn làm đối tác. Chúng tôi  không ngừng cố gắng lỗ lực mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm, dịch vụ an toàn và chất lượng. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.)